Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Moeche

Moeche - Acondicionamento da nave do Polbo Acondicionamento da nave do Polbo
Moeche - Campo de fútbol de San Ramón Campo de fútbol de San Ramón
Moeche - Mellora da iluminación da estrada da Feira Mellora da iluminación da estrada da Feira
 • Total aprobado
  2.586.299,12 €
 • Total gasto social
  161.654,24 €
 • Total investimentos
  1.599.507,37 €
 • Total gasto corrente
  784.356,55 €
 • Total proveedores
  11.280,96 €
 • Total achegas
  29.500,00 €
2017
Acondicionamento espazo campo da feira
Orzamento:
107.933,05 €
Aportación provincial:
107.738,07 €
2017
Mellora iluminacion AC862
Orzamento:
75.054,31 €
Aportación provincial:
75.054,31 €
2017
Pav.e mell. cmñs. Gundiao, Loureiro, Pico e ou.
Orzamento:
65.131,95 €
Aportación provincial:
65.131,10 €
2017
Saneamento en San Ramon e outro
Orzamento:
35.090,36 €
Aportación provincial:
35.090,36 €
2017
Achega 2017 Mellora camiños municipais
Orzamento:
67.260,27 €
Aportación provincial:
9500,00 €
2017
Honor. prx. Acondic. espazo do campo da feira
Orzamento:
4840,00 €
Aportación provincial:
4840,00 €
2017
Honor. prx. Cuberta pavillon polideport. e outro
Orzamento:
1764,47 €
Aportación provincial:
1764,47 €
2017
Honor. prx. Mellora iluminación estrada AC862
Orzamento:
1490,61 €
Aportación provincial:
1490,61 €
2017
Honor. prx. Mell.saneam. en San Ramón e ou.
Orzamento:
1179,51 €
Aportación provincial:
1179,51 €
2017
Honor. prx. Pav. e mell. Rede vial: Gundiao e o.
Orzamento:
1094,65 €
Aportación provincial:
1094,65 €
2017
Honor. prx. Iluminación estrada de San Ramón
Orzamento:
298,12 €
Aportación provincial:
298,12 €
2018
Saneamento en Mil de Abaixo (Abade)
Orzamento:
150.113,16 €
Aportación provincial:
129.138,61 €
2018
Novas beirarrúas e repos.das existentes en Balocos
Orzamento:
68.188,95 €
Aportación provincial:
68.188,95 €
2018
Achega Equip. parques munic. en San Xoán e ou.
Orzamento:
10.000,00 €
Aportación provincial:
10.000,00 €
2018
Equipamento parques en San Xoán de Moeche e outro
Orzamento:
18.000,00 €
Aportación provincial:
5122,86 €
2018
Honor. prx. Saneamento Mil de Abaixo (Abade)
Orzamento:
2522,91 €
Aportación provincial:
2522,91 €
2018
Honor.prx. Formac. e reposic. beirarrúas Balocos
Orzamento:
2178,00 €
Aportación provincial:
2178,00 €
2018
Honor. prx. Equipamentos parques municipais
Orzamento:
726,00 €
Aportación provincial:
726,00 €
2018
Honor. prx. Marquesiñas e pechamentos colectores
Orzamento:
726,00 €
Aportación provincial:
726,00 €
2019
Refor. graderíos e vestiarios c. fútbol San Ramón
Orzamento:
115.845,24 €
Aportación provincial:
97.308,98 €
2019
Pav. Cmño. As Pedreiras- T.M. San Sadurniño e ou.
Orzamento:
73.238,19 €
Aportación provincial:
69.326,94 €
2019
Pav. cmño da Ribeira e da Estrada de S. Xiao
Orzamento:
33.568,90 €
Aportación provincial:
33.568,90 €
2019
Pav.cmnos de As Filgueiras e Libureiro -Casanova
Orzamento:
31.929,07 €
Aportación provincial:
31.929,07 €
2019
Marquesiñas e colectores residuos Balocos e ou.
Orzamento:
30.636,98 €
Aportación provincial:
30.636,98 €
2020
Mellora iluminación estrada da Feira
Orzamento:
37.771,58 €
Aportación provincial:
37.771,58 €
2020
Paviment.cmño. de San Xiao, Vilachave, As Barbelas
Orzamento:
34.027,04 €
Aportación provincial:
26.672,35 €
2021
Acond. e mell. nave do polbo recinto feiral Moeche
Orzamento:
97.168,34 €
Aportación provincial:
90.765,70 €
2021
Pavimen. camiños Abade, San Ramón, Balocos e Ramil
Orzamento:
56.548,19 €
Aportación provincial:
48.859,71 €
2021
Pavim.cmños.Pradochao, San Xurxo,Ponte do Sur e o.
Orzamento:
45.965,44 €
Aportación provincial:
40.000,00 €
2021
Nova rede abast. auga entre Loureiro e Os Acivros
Orzamento:
34.960,84 €
Aportación provincial:
34.960,84 €
2021
Mell.ilumin. Área Recreativa de Souto Grande e ou.
Orzamento:
19.743,18 €
Aportación provincial:
19.743,18 €
2022
Pavim.cmñ. A Ponte do Sur-Vigo(límite S.Sadurniño)
Orzamento:
113.610,93 €
Aportación provincial:
113.610,93 €
2022
Reposic. beirarrúas e novo tramo en Mil de Arriba
Orzamento:
74.014,74 €
Aportación provincial:
60.114,21 €
2022
Paviment. camiños en Lavandeira, Vidueira e ou.
Orzamento:
31.850,55 €
Aportación provincial:
31.599,90 €
2023
Reposición de beirarruas do Centro Médico á Estrada da Feira
Orzamento:
61.645,22 €
Aportación provincial:
61.645,22 €
2023
Reposición de beirarrúas da estrada da Feira á rúa da Feira
Orzamento:
56.370,43 €
Aportación provincial:
56.370,43 €
2023
Iluminación da estrada CP-4901 Concello de Moeche
Orzamento:
50.611,77 €
Aportación provincial:
44.611,77 €
2023
Reposición beirarrúas existentes en Mil de Abaixo
Orzamento:
33.521,09 €
Aportación provincial:
33.521,09 €
2023
Pavimentación e outros nos Camiños de Castelo de Arriba, O Castro-Casanova, Loira-Veiga e Outeiro
Orzamento:
38.125,30 €
Aportación provincial:
32.673,42 €
2023
Novas redes abastecemento de auga e outros en San Xoán (Portogonzalbo-Forxao) e Santa Cruz (A Senra)
Orzamento:
39.048,72 €
Aportación provincial:
32.271,67 €
2023
Pavimentaciñon de camiños en San Ramón, O Castro, Loira e Balocos
Orzamento:
31.759,97 €
Aportación provincial:
31.759,97 €
2023
Mellora da iluminación no polideportivo municipal do Concello de Moeche
Orzamento:
18.000,00 €
Aportación provincial:
18.000,00 €